SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ


SPRÁVCE:

Ilonka Jirásková (Lánská) ,

místem podnikání Železný Brod, Líšný 12, IČO: 07489773, (dále jen jako „ “ či „Správce“)

1. Udělením souhlasu níže v tomto formuláři, jakožto klient, dávám svobodný a dobrovolný souhlas se zpracováním osobních údajů Správci, v rozsahu dále specifikovaných osobních údajů poskytnutých za vymezeným účelem. Současně s tímto stvrzuji, že rozsah předaných osobních údajů a jejich zpracování je pro mě dostatečně jednoznačný, konkrétní, srozumitelný a jazykově přístupný.

Osobní údaje (resp. jeho druh) Účel jejich zpracování
Jméno, příjmení Marketing – zasílání Newsletteru
Emailová adresa Marketing – zasílání Newsletteru

2. Výše uvedené osobní údaje tvoří jeden provázaný funkční celek, který je nutný pro účel zpracování.

3. Souhlas uděluji v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. a) a článkem 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále pouze jako „ GDPR“).

4. Beru na vědomí, že plnění smluvního vztahu mezi mnou a Správcem není podmíněno udělením tohoto souhlasu.

5. Jsem tímto informován, že seznam dalších osob, kterým budou případně moje osobní údaje podle tohoto souhlasu předány, naleznu v platných Zásadách zpracování, které jsou na internetových stránkách https://www.privydelekzdomova.cz/1/. Jsem informován o tom, že tyto Zásady mohou být předmětem změny, a budu průběžně kontrolovat výše uvedený odkaz.

6. Jsem seznámen/a s tím, že tento souhlas můžu kdykoliv odvolat, aniž by byla dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před odvoláním.

7. Pro odvolání souhlasu je možné napsat na emailovou adresu hb.gdpr@gmail.com. Dále jsem seznámen/a s tím, že udělený souhlas lze odvolat kliknutím na odkaz „Odhlásit Newsletter“ zaslaný v každé emailové zprávě, kterou mi bude zaslán Newsletter.

8. Jsem seznámen/a s tím, že mám nárok na jistá práva plynoucí z udělení tohoto souhlasu, mezi ty se řadí:

 • právo na přístup k osobním údajům,
 • právo na opravu, resp. doplnění,
 • právo na výmaz,
 • právo na omezení zpracování,
 • právo na přenositelnost údajů, a
 • právo vznést námitku.

9. Jsem seznámen/a s tím, že právo na výmaz (být zapomenut) představuje povinnost Správce zlikvidovat osobní údaje, pokud je splněna alespoň jedna z následujících podmínek:

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
 • subjekt údajů odvolá souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování,
 • subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování,
 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně,
 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti,
 • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle článku 8 odst. 1 GDPR.

10. Jsem seznámen/a s tím, že pokud nedojde k naplnění alespoň jedné z podmínek stanovených v odstavci 9 písm. a) až f) GDPR, není možné moje osobní údaje vymazat.

11. Jsem seznámen/a s tím, že osobní údaje nejsou předmětem automatizovaného rozhodování.

12. Jsem seznámen/a s tím, že osobní údaje nebudou předány mimo území EU.

13. Jsem seznámen/a s tím, že osobní údaje budou na základě tohoto souhlasu zpracovávány po dobu nezbytně nutnou, nejdéle však po dobu 3 let.

14. Jsem seznámen/a s tím, že v případě jakýchkoliv dotazů se mohu obrátit na adresu hb.gdpr@gmail.com.

15. Jsem seznámen/a s tím, že činnost Správce podléhá dozorové činnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů, který svou činnost může koordinovat s jinými národními úřady v dalších členských státech Evropské Unie.

16. Jsem seznámen/a s tím, že pokud nabydu dojmu, že jakékoliv zpracování činí Správce v rozporu se zákonem, mám právo podat stížnost proti zpracování mých osobních údajů u Úřadu na ochranu osobních údajů na adrese: www.uoou.cz.

Helena M.

Helena M.

Chemik

„Je to úžasný koncept! Rozhodující na začátku zde nebyl můj věk, ani vzdělání, ale ochota učit se. Systém online i živých školení mi pomohl, se vše snadno naučit.

Dnes si sedím doma, pracuji pouze některé dny v týdnu, třeba jen 2-3hod. a vydělávám zajímavé peníze. Díky tomu mi zbývá čas se věnovat rodině, vzdělávání, sportovním aktivitám či mým koníčkům.“

Eva L.

Eva L.

Polygrafický technolog

„Dělala jsem práci, která byla velmi časově náročná, bavila mě, ale také velmi vyčerpávala. Když jsem v 50-ti letech dostala výpověď, začala jsem hledat změnu a tak jsem narazila na inzerát, který mě přivedl k tomuto podnikání.

Práce přes internet mi dnes umožňuje nejen vydělávat více jak 20 tis. měsíčně, ale navíc mám mnohem více času na rodinu.“

bottom