SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ


SPRÁVCE:

Ilonka Jirásková (Lánská) ,

místem podnikání Železný Brod, Líšný 12, IČO: 07489773, (dále jen jako „ “ či „Správce“)

1. Udělením souhlasu níže v tomto formuláři, jakožto klient, dávám svobodný a dobrovolný souhlas se zpracováním osobních údajů Správci, v rozsahu dále specifikovaných osobních údajů poskytnutých za vymezeným účelem. Současně s tímto stvrzuji, že rozsah předaných osobních údajů a jejich zpracování je pro mě dostatečně jednoznačný, konkrétní, srozumitelný a jazykově přístupný.

Osobní údaje (resp. jeho druh) Účel jejich zpracování
Jméno, příjmení Marketing – zasílání Newsletteru
Emailová adresa Marketing – zasílání Newsletteru

2. Výše uvedené osobní údaje tvoří jeden provázaný funkční celek, který je nutný pro účel zpracování.

3. Souhlas uděluji v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. a) a článkem 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále pouze jako „ GDPR“).

4. Beru na vědomí, že plnění smluvního vztahu mezi mnou a Správcem není podmíněno udělením tohoto souhlasu.

5. Jsem tímto informován, že seznam dalších osob, kterým budou případně moje osobní údaje podle tohoto souhlasu předány, naleznu v platných Zásadách zpracování, které jsou na internetových stránkách https://www.privydelekzdomova.cz/1/. Jsem informován o tom, že tyto Zásady mohou být předmětem změny, a budu průběžně kontrolovat výše uvedený odkaz.

6. Jsem seznámen/a s tím, že tento souhlas můžu kdykoliv odvolat, aniž by byla dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před odvoláním.

7. Pro odvolání souhlasu je možné napsat na emailovou adresu hb.gdpr@gmail.com. Dále jsem seznámen/a s tím, že udělený souhlas lze odvolat kliknutím na odkaz „Odhlásit Newsletter“ zaslaný v každé emailové zprávě, kterou mi bude zaslán Newsletter.

8. Jsem seznámen/a s tím, že mám nárok na jistá práva plynoucí z udělení tohoto souhlasu, mezi ty se řadí:

 • právo na přístup k osobním údajům,
 • právo na opravu, resp. doplnění,
 • právo na výmaz,
 • právo na omezení zpracování,
 • právo na přenositelnost údajů, a
 • právo vznést námitku.

9. Jsem seznámen/a s tím, že právo na výmaz (být zapomenut) představuje povinnost Správce zlikvidovat osobní údaje, pokud je splněna alespoň jedna z následujících podmínek:

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
 • subjekt údajů odvolá souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování,
 • subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování,
 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně,
 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti,
 • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle článku 8 odst. 1 GDPR.

10. Jsem seznámen/a s tím, že pokud nedojde k naplnění alespoň jedné z podmínek stanovených v odstavci 9 písm. a) až f) GDPR, není možné moje osobní údaje vymazat.

11. Jsem seznámen/a s tím, že osobní údaje nejsou předmětem automatizovaného rozhodování.

12. Jsem seznámen/a s tím, že osobní údaje nebudou předány mimo území EU.

13. Jsem seznámen/a s tím, že osobní údaje budou na základě tohoto souhlasu zpracovávány po dobu nezbytně nutnou, nejdéle však po dobu 3 let.

14. Jsem seznámen/a s tím, že v případě jakýchkoliv dotazů se mohu obrátit na adresu hb.gdpr@gmail.com.

15. Jsem seznámen/a s tím, že činnost Správce podléhá dozorové činnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů, který svou činnost může koordinovat s jinými národními úřady v dalších členských státech Evropské Unie.

16. Jsem seznámen/a s tím, že pokud nabydu dojmu, že jakékoliv zpracování činí Správce v rozporu se zákonem, mám právo podat stížnost proti zpracování mých osobních údajů u Úřadu na ochranu osobních údajů na adrese: www.uoou.cz.

Marika M.

Marika M.

Maminka na mateřské

„K tomuto konceptu jsem se dostala jako maminka na mateřské. Prohlédla jsem si informační online balíček a jela se podívat na informační den. Kde jsem viděla, jak celý koncept může fungovat i pro člověka jako jsem já.

Mohla jsem začít tempem a způsoby, které mi vyhovovaly, a díky pomoci mého mentora jsem brzy dosáhla prvních výsledků. Dnes, po roce a půl si k mateřské dokážu přivydělat to, co nemají moje kamarádky v zaměstnání a to navíc pracuji z domova.“

Hanka S.

Hanka S.

Studentka

„Jako studentka jsem hledala brigádu na prázdniny. Na informačním dni jsem pochopila, že to nemusí být jen brigáda, ale že mohu celý systém zvládnout i při studiu.

Už během prvních 3 měsíců při škole se moje výdělky pohybovaly kolem 7 - 8000,- Kč a tím bylo vlastně rozhodnuto o tom, co budu dělat po škole.“

bottom